ตับต้นเพลงฉิ่ง ( ๒ ชั้น )

?

ตับต้นเพลงฉิ่ง ( ๒ ชั้น )

 

ต้นเพลงฉิ่ง ( ๒ ชั้น )

 

ท่อน ๑

- - - ฟ

- ซซซ

- - - ล

ซซซซ

- - - ฟ

- - - ซ

- - - ล

- - - ดํ

 

- - - ล

- ดํดํดํ

- - - รํ

ดํดํดํดํ

ลซฟร

- ฟ - ซ

- - - ล

- - - ดํ

 

- ซ - ล

- ดํ - รํ

- ดํ - ล

- ซ - ฟ

- ลดํซ

ลซฟร

- ด - ร

- ฟ - ซ

ท่อน ๒

- - - ล

- ลลล

- ซ - ล

- ดํ - รํ

- มํ - ซํ

- มํ - รํ

- - - ดํ

- - - ล

 

- ซ - ล

- ดํ - รํ

- ดํ - ล

- ซ - ฟ

- ลดํซ

ลซฟร

- ด - ร

- ฟ - ซ

 

 

จระเข้หางยาว ( ๒ ชั้น )

 

ท่อน ๑

- - - ล

- ดํดํดํ

- - - รํ

- ดํดํดํ

- รํ รํ รํ

- มํ - รํ

- ดํ - ล

- ดํ - รํ

 

- มํ - ซํ

- มํ - รํ

- - - ดํ

- - - ล

- ซ - ดํ

- รํ - มํ

- ซํ - มํ

- รํ - ดํ

ท่อน ๒

- - - ล

- ดํดํดํ

- - - รํ

- ดํดํดํ

- - - ล

- ล ล ล

- ฟฟฟ

- ซ - ล

 

- ดํ - รํ

- ดํ - ล

ลล - ซ

ซซ - ฟ

- ด - ฟ

- ซ - ล

- รํ - ดํ

- ล - ซ

ท่อน ๓

- ด - ร

- ฟ - ซ

- ล - ซ

- ฟ - ร

ฟดดด

ซลดํรํ

ซฟฟฟ

ดรฟซ

 

- ด - ร

- ฟ - ซ

ดํลดํซ

ลซฟร

- ด - ฟ

- ซ - ล

- รํดํล

- ซ - ฟ

 
 

ตวงพระธาตุ ( ๒ ชั้น )

 

ท่อน ๑

- - - ดํ

- รํ รํ รํ

- - - มํ

รํ รํ รํ รํ

- มํ - รํ

- ดํ - ล

- ดํ - ซ

- ล - ดํ

 

- - - ฟ

- - - ซ

- - - ล

- - - ดํ

ฟํรํดํล

- ซ - ฟ

- ด - ฟ

- ซ - ล

ท่อน ๒

- - - ร

- ฟฟฟ

- - -ซ

ฟฟฟฟ

- รํดํล

- ซ - ฟ

- ซฟร

- ด - ฟ

 

- ด - ฟ

- ซ - ล

- ดํ - ซ

- - - -

- ด - ฟ

- ซ - ล

- รํดํล

- ซ - ฟ

 

 

นกขมิ้น ( ๒ ชั้น )

 

ท่อน ๑

- ซ - ดํ

- รํ - มํ

- ลซม

- ร - ด

- ซ - ดํ

- รํ - มํ

- รํ - มํ

มํมํ - รํ

 

- - - ดํ

- รํ รํ รํ

- - - มํ

รํ รํ รํ รํ

- ดํดํดํ

- ท - ดํ

- รํ - มํ

- รํ - ดํ

 

- ท - ล

- ซ - ม

- ร - ม

- ซ - ล

- ร - ซ

- ล - ท

- รํ - ท

- ล - ซ

ท่อน ๒

- ดํดํดํ

- ท - ดํ

- รํ รํ รํ

- มํ - รํ

- ดํดํดํ

- ท - ดํ

- รํ - มํ

- รํ - ดํ

 

- ท - ล

- ซ - ม

- ร - ม

- ซ - ล

- ร - ซ

- ล - ท

- รํ - ท

- ล - ซ

ท่อน ๓

ซ ร ร ร

ลทรํมํ

ลซซซ

รมซล

- ท - รํ

- ท - ล

ลล - ซ

ซซ - ม

 

ซ ร ร ร

ลทรํมํ

ลซซซ

รมซล

- ร - ซ

- - ล ท

- มํ รํ ท

- ล - ซ

?

?

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2010 เวลา 11:17 น.)