ลาวสมเด็จ ( ๒ ชั้น )

  

ลาวสมเด็จ ( ๒ ชั้น )

- - - -

- - - ม

- - ร ม

ซลดํซ

- - - ม

- - ซ ร

- - - ดํ

มํรํดํล

- - - -

ซลดํรํ

- มํซํรํ

มํรํดํล

- ซ - ม

- รมซ

- - ดํ ล

ซมรซ

- - - -

ซลดํรํ

- มํซํรํ

มํรํดํล

- - ดํ ล

ซมซล

- ดํ - รํ

ดํมํรํรํ

- ดํดํดํ

- รํ - ดํ

- ท - ล

ซมซล

- ดํดํดํ

- รํ - ดํ

- ท - ล

ซมซล

( - - - -

- ดํ - ม

- - - -

- ซ -ล

- ดํดํดํ

- รํ - ดํ

- ท - ล

ซมซล)

?

?

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2010 เวลา 11:15 น.)