ยวนเคล้า

  

ยวนเคล้า

 

- - - -

- ซ - ม

- - - ร

- ด - ม

- - - ร

- ซ - ม

- - - รํ

- ดํ - ล

 

- - - -

- ซ - ล

- ดํ - รํ

- ดํ - มํ

- - - -

- - - -

- มซล

- ดํ - รํ

 

- มํรํดํ

รํมํ - รํ

- - - ดํ

มํรํดํล

- - - ล

- ลลล

- รํดํล

- ซ - ม

 

- - ซ ม

รดรม

- ซ - ล

ดํซลดํ

- ดํ - ล

ซมซดํ

- ดํ -ล

ซมซล

?

?

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2010 เวลา 11:13 น.)