ค้างคาวกินกล้วย

ค้างคาวกินกล้วย

 

ท่อน ๑

- ล - ซ

ซซ - มํ

- - ซํมํ

- - รํ มํ

- - ซํมํ

- - รํ มํ

ซํมํรํดํ

- รํ- มํ

 

- ล - ซ

ซซ - มํ

- - ซํมํ

- - รํ มํ

- - ซํมํ

- - รํ มํ

ซํมํรํดํ

- รํ - ดํ

ท่อน ๒

- - - -

- รํ - รํ

- - มํ รํ

ดํรํ - -

มํรํดํรํ

มํรํดํท

ลซลท

ลทดํรํ

 

- - - -

- รํ - รํ

- - มํ รํ

ดํรํ - -

มํรํดํรํ

มํดํรํมํ

ซํมํรํดํ

รํดํทล

ท่อน ๓

- - - -

- ล - ล

-- ดํ ล

ซม - ซ

- ม - ล

ซม- ซ

- ล - ซ

ดํลลล

 

- - - -

- ล - ล

- -ดํ ล

 ซม - ซ

- ม - ล

ซม- ซ

- ม - ร

ซมมม