Get Adobe Flash player
Login เข้าระบบจำนวนผู้ออนไลน์
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday431
mod_vvisit_counterYesterday491
mod_vvisit_counterThis week922
mod_vvisit_counterLast week3643
mod_vvisit_counterThis month13954
mod_vvisit_counterLast month16342
mod_vvisit_counterAll days4223963

......... เปิดบ้าน: 16 ก.ค. , 2010 ........... ......วันนี้: 26 ก.พ. , 2024......

กล่อมนารี ( เถา )

กล่อมนารี ( เถา )

 

๓ ชั้น

- - - ม

- ซซซ

- - - ล

- ซซซ

ลทรม

- ซ - ล

ทลซม

- ร - ซ

ท่อน ๑

- ล - ท

- ดํ - รํ

- มํ - รํ

- ดํ - ซ

- ร - ซ

- - ลท

- ล- ท

- ดํ - รํ

 

- ลซม

ซมรด

ซลทดํ

ทดํรํมํ

รมซล

ดํลซม

ซลซม

ซมรด

 

- ดรม

รมฟซ

ฟลซฟ

ซฟมร

ดํลซม

ลซมร

ซมรด

มรดท

 

รํลรํท

รํมํรํท

รํลรํท

รํมํรํท

มํรํซํมํ

ซํรํมํท

รํทมํรํ

มํทรํล

 

- ร - ซ

- - ลท

- รํ - ท

- ล - ซ

ลทรม

ซรมซ

รมซล

ทซลท

 

ลทรม

รมซล

ซทลซ

ทลซม

ซรรร

ซมมม

ลซซซ

ทลลล

 

รํมํรํท

รํทลซ

ทลซล

ทลรํท

- รํ - มํ

- รํ - ท

- - - ล

- - - ซ

ท่อน ๒

- - - -   

- - - ซ

- ซซซ

- ซ- ซ

ลทรม

รมซล

 ทลซม

ซล - ซ

ขัด

- - ลล

- - ทท

- - ดํดํ

- - ซซ

- - ลล

- - ทท

- ซลท

ดํรํ - รํ

 

- - - -

- - - รํ

- รํรํรํ

- รํ - รํ

ลซดํล

ดํซลม

ซมลซ

ลมซร

 

- - ลล

ดํลซม

- - ซซ

ลซมร

- - มม

ซมรด

- - รํรํ

มํรํดํท

 

(ฟมรม

ฟซลท)

(รํรํมํรํ

ดํทลท)

(ฟมรม

ฟซลท)

(ลทรํมํ

รํทรํล)

 

- - ทมํ

รํทรํท

- - รํท

ลซลซ

- - รม

ฟซฟซ

- - ฟซ

ลทลท

 

- - ซซ

- - ลล

- - ทท

- - รํรํ

- - มํมํ

- - รํรํ

- - ทท

- - ลล

 

- รํ - ท

- ล - ซ

ทลซล

ทลรํท

- รํ - มํ

- รํ - ท

- - - ล

- - - ซ

 

๒ ชั้น

- - - ม

- ซซซ

- - - ล

- ซซซ

- มํ - รํ

- ดํ - ซ

- - ลท

- ดํ - รํ

ท่อน ๑

- - - ดํ

- ดํดํดํ

- ดํ - รํ

รํรํ - ดํ

- มํ - ซํ

- มํ - รํ

- - - ดํ

- - - ท

 

- - - ท

- ททท

- มํ - รํ

- ท - ล

- รํ - ท

- ล - ซ

- - ทล

ซล - ท

 

รมรร

ลทรํมํ

ลซซซ

รมซล

- ร - ซ

- - ลท

- รํ - ท

- ล - ซ

ท่อน ๒

- - - -

-  - - ซ

- ซซซ

- ซ - ซ

- ร - ซ

- ซลท

ลซลท

ดํรํ - รํ

 

- - มํมํ

รํมํรํมํ

- - รํรํ

ดํรํดํรํ

- - ดํดํ

ทดํทดํ

- - ทท

ลทลท

 

- - ซม

ซมซร

มรมท

รํทรํล

- - รํท

รํลทซ

ลซทล

ทลรํท

 

- - ทรํ

ลทรํมํ

- - มซ

รมซล

- ร - ซ

- - ลท

- รํ - ท

- ล ?

ชั้นเดียว

- - ซซ

- ซ - -

มํรํดํท

- ดํ - รํ

- ดํดํดํ

- ท - ดํ

- มํ - รํ

- ดํ ?

ท่อน ๑

- ททท

- รํ - ล

- - ทล

- ททท

- ทรม

รมซล

ทลซม

ซล ?

ท่อน ๒

- - ซซ

- ซ - -

ทซลท

ลทดํรํ

- ดํรํมํ

- ทดํรํ

- ลทดํ

- ซลท

 

- - มร

มรซม

ซมลซ

ลซทล

- ร - ซ

- - ลท

- รํ - ท

- ล - ซ

ลูกหมด

- - ซซ

- ซ - -

มํรํดํท

- ดํ - รํ

- มซล

ดํซ - ล

ซลดํรํ

มํดํ - รํ

 

- - มํรํ

ดํลดํซ

- - ดํล

ซมซร

- รมซ

- มซล

- ซลดํ

- ลดํรํ

 


 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:35 น.)

 

กระทู้ล่าสุด

ไม่มีกระทู้แสดง